Project Description

NATUURPUNT ZOUTLEEUW DOET LOKALE POLITICI IN DE PEN KRUIPEN !

Op zondag 14 oktober 2018 is het weer zover: we trekken met z’n allen naar de stembus voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen.   Midden juni schreef Natuurpunt Zoutleeuw de lokale politieke partijen aan met enkele specifieke vragen rond bermbeheer, kleine landschapselementen, trage wegen, natuurvriendelijke ruimtes en de klimaatreflex.

We hopen dat onze vragen (toekomstige) beleidsmakers bewuster doen nadenken over de uitdagingen die op ons afkomen.   En moedigen politici aan om het gemeentelijk natuur- en milieubeleid verder te blijven actualiseren en versterken.

Waar mogelijk willen we als natuurvereniging graag inspiratie en expertise aanbieden, om zo samen aan een duurzaam, natuurvriendelijk en klimaatbestendig Zoutleeuw te werken.

De inleidende brief, gestelde vragen en ontvangen antwoorden vinden jullie hieronder.  (Partijen staan in alfabetische volgorde.)

Zoutleeuw, 11 juni 2018

Aan alle politieke partijen van Zoutleeuw.

 

Beste partijvoorzitter,

beste kandidaat-mandataris,

we hoeven het u niet te vertellen, binnen vier maanden trekken de Leeuwenaars naar de stembus om voor de volgende legislatuur een nieuwe gemeenteraad te kiezen.   Veel inwoners hechten belang aan beleidsmaatregelen die een duurzaam en leefbaar Zoutleeuw voorop stellen.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 100.000 leden/gezinnen die over de partijpolitieke grenzen heen verbonden zijn door hun bezorgdheid over de natuur en de biodiversiteit in hun buurt.    In aanloop naar de verkiezingen wil onze lokale afdeling enkele gerichte vragen stellen aan alle politieke partijen betreffende hun visie op het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.   Onderstaande vijf vragen focussen op de meest urgente bekommernissen die leven onder onze lokale leden en sympathisanten.

Graag willen we de beleidsintenties van de politieke partijen op het vlak van natuur, biodiversiteit en klimaatuitdagingen naast elkaar leggen.  Eind september publiceren we alle ontvangen antwoorden op onze website en Facebookpagina.  Ook via de nieuwsbrief brengen we onze leden op de hoogte van de politieke reacties op onze vragen.

We beseffen dat het erg drukke tijden zijn voor u.  Toch durven we te hopen dat uw partij tegen 1 september de mogelijkheid ziet om te reageren op ons schrijven.

Indien u vragen heeft of meer info wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren via onze voorzitster Nicole Smeyers (tel.: 0497/43.40.87  |  mail: nsmeyers1@gmail.com).

Alvast bedankt voor uw tijd en bereidwilligheid.

Met vriendelijke groeten,

kernbestuur Natuurpunt Zoutleeuw.

1.1  ECOLOGISCH BERMBEHEER

De stad Zoutleeuw beheert in totaal ongeveer 200 km bermen.   Deze lange groene linten hebben enorme actuele en potentiële natuurwaarden.  Het is bewezen dat de rol van bermen in de ecologische infrastructuur van vitaal belang zijn.    Natuurlijke bermen zijn bovendien een prachtig visitekaartje voor steden en gemeenten die actief werk maken van duurzaamheid en meer lokale biodiversiteit.

Het laatste jaar werd er veel energie gestoken in het ecologische beheer van sommige bermen.  De stad Zoutleeuw maakt geen gebruik meer van biociden, maaidata worden gerespecteerd, maaisel afgevoerd en waar mogelijk wordt nu al gefaseerd gemaaid.    Er is een bereidwilligheid om samen naar een duurzame oplossing te zoeken en naar een haalbaar compromis tussen natuur en praktisch onderhoud toe te werken.

Is uw partij bereid om dit ecologisch bermbeheer ook in de toekomst verder te zetten en het op langere termijn eventueel uit te breiden?

CD&V wil het bermbeheerplan en de concrete uitvoering verder verfijnen en samen met Geetbets en Linter gelijktijdig de spoorwegrouten maaien.

Naar erosie doet de stad mee aan het provinciaal erosieplan met her en der concrete acties.

Hier kan een gemeente het best verder samenwerken met Natuurpunt: de kennis over de verscheidenheid van bermen met meest interessante fauna en flora ligt bij jullie. Onderscheid komt met de jaren: bermen die nooit waardevol zullen zijn enerzijds  en bermen met grazige vegetaties en verschillende sprinkhaansoorten of bloemrijke bermen met grote aantrekking van insecten anderzijds. Bijsturing na verloop van een paar jaren zal noodzakelijk zijn, hetzij omwille van technische overwegingen (kunnen beschikken over technisch materiaal) of omwille van ecologische (andere bermen, eventueel op basis van inventaris).

We zijn ons bewust dat een toenemende aandacht voor ecologisch groen ertoe geleid heeft dat de technische dienst met steeds meer groen-opdrachten te maken heeft, waarbij bovendien een specifieke deskundigheid vereist is. Om dit alles consequent te realiseren is het noodzakelijk dat een specifieke gemeentelijke dienst ‘omgeving’ voldoende bemand wordt, met een goede coördinatie tussen administratie en uitvoering.

De bermen langs de Vlaamse wegen hebben in totaliteit een grotere oppervlakte dan de natuurgebieden in Vlaanderen. Ze hebben dan ook een belangrijke functie voor dieren en planten. Bloeiende planten, grassen en kruiden trekken bijvoorbeeld heel wat insecten aan en bieden hen voedsel en beschutting. Het is dan ook heel belangrijk dat we de bermen ecologisch beheren.

Het huidige bestuur heeft inderdaad omwille van de wetgeving ecologisch verantwoorde manieren gehanteerd, maar komt afspraken niet na die in de “Klimaatraad” van Zoutleeuw zijn gemaakt. Daar werd beslist om de bermen maximaal één meter links en rechts van de fietsroutes te maaien. Helaas moesten we vaststellen dat de bermen ondanks deze afspraak gemaaid zijn over de volledige breedte. De N-VA wil daarom een nieuw bermbeheerplan opstellen dat rekening houdt met het ecologisch (geen sproeistoffen), de veiligheid (fietspaden moeten niet smaller worden omwille van begroeiing) en duurzaamheid (bij het aanleggen van wegen en fietspaden moet men materialen kiezen die onderhoudsvriendelijk zijn).

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

1.2  ÉÉN-METER-BERM-REGEL

Tezamen met andere kleine landschapselementen dragen intacte bermen bij tot het voorkomen van erosieproblemen.  Bermen in landbouwgebied vormen een belangrijke buffer en houden bodemdeeltjes tegen bij hevige regenval.   Een fietsritje rond Zoutleeuw (vb. in de buurt van Meertsheuvel, het fietspad tegenover het Vinne, delen van de Koepoortstraat en de Osseweg, …) toont al gauw dat men het langs verharde veldwegen niet altijd zo nauw neemt met de ‘één-meter-berm’-regel.   Bermen worden regelmatig mee ingeploegd samen met de naastgelegen akker en verdwijnen zo op sommige plaatsen zelfs helemaal.   Het is in het algemeen belang van alle inwoners dat bermen hun rol als klimaatbuffer kunnen uitspelen.

Welke initiatieven wilt uw partij nemen (ev. samen met de Vlaamse Milieumaatschappij) om de wetgeving te laten respecteren en het gemeentelijk patrimonium te beschermen door een bermstrook van minstens één meter te vrijwaren in het agrarisch gebied rond Zoutleeuw?

De landbouwraad is ook akkoord gegaan om overal én jaar na jaar 1m te maaien, ook gebeurlijke cultuurgewassen, en zo de 1m eis afdwingen van enkele halsstarrige grondinnemers.

Van de landbouwer wordt verwacht dat hij die één meter berm regel respecteert in zijn normale landbouwactiviteit.

Een subsidieregeling die verder gaat dan de 1 meter-regel kan een goede invloed uitoefenen: wanneer landbouwers een strook van X meter breed inzaaien met bloemenrijke zaden, zouden zij hiervoor vergoed kunnen worden. De gemeente kan via de ‘dienst omgeving’ (zie hoger) de effectieve toepassing van deze bloemenstrook én de 1-meter-regel nakijken, dus niet alleen controle op papier, maar ook in de praktijk.

De 1 meter regel is ingebed in het politiereglement, maar wordt zoals u aanhaalt veelal met de voeten getreden. Veelal omdat deze meerderheid een sterke verankering heeft bij de landbouwers en de landbouwraad waardoor veel onder de mat wordt geschoven. Als N-VA willen we een striktere toepassing van dit reglement, niet enkel over de 1 meter regel, maar ook verbod op luchtdrukkanonnen, … wel mag dit niet ontaarden in een heksenjacht.

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

2. HAGEN: beschermde landschapselementen

Twee jaar geleden schoof de stad Zoutleeuw nog resoluut de meidoorn naar voren als uithangbord voor het nieuwe wandelnetwerk Getevallei.   Met goede reden, de meidoorn is immers een echte klassieker in het Hageland en hét symbool voor biodiversiteit in eigen streek.   Deze doornhaag heeft het vandaag, samen met alle andere inheemse hagen, echter zwaar te verduren. Met de komst van prikkel- en schrikdraadafsluitingen, veranderende landbouwmethodes en toenemende bebouwingsdruk verloren de hagen hun functie, waardoor naar schatting driekwart van de hagen stelselmatig uit ons landschap verdwenen.  Deze kleine landschapselementen zijn niet enkel een belangrijk onderdeel van onze streekidentiteit, maar zorgen er ook voor dat de vruchtbare sliblaag bij hevige neerslag op het land gehouden wordt.

In hoeverre wilt uw partij maatregelen treffen ten voordele van het behoud van de nog bestaande hagen?   Heeft uw partij de intentie om de heraanplanting van verdwenen hagen nauwgezet op te volgen? 

Naar de hagen toe onderschrijven wij het principe van het behoud van de bestaande meidoornhagen en het onderhoud ervan door de hagendorser van RLZH én door eigen landbouwers (VLM-gecontroleerd).

 Meer nog, bijna 2 km meidoornhaag  werd door ons via RLZH opnieuw aangeplant in de Pas en aan de spoorwegroute.  Aanplanten van alternatieve hagen vinden wij ook een opportuniteit in de onmiddellijke buurt van pereboomgaarden. Natuurlijk. Onderhoud achteraf blijft ons zorgenkind en controle door onze éénmansmilieudienst evenzeer. VLM moet dit doen volgens ons.

Nogmaals, wij gaan voor de dialoog en de harmonie tussen natuur, landbouw en fruitteelt, met wederzijdse rechten en plichten van alle partijen.

Het is ook onze overtuiging, dat houtkanten en andere kleine landschapselementen een noodzakelijke voorwaarde zijn, om het landschap ecologisch te laten functioneren.  Het is aangewezen aan het lokaal bestuur om initiatieven te ontwikkelen om de aanleg en het onderhoud van deze landschapselementen te stimuleren. Samenwerking met IGO kan hiervoor aangewezen zijn.

Er zijn zelfs voorbeelden van gemeentes die een samenwerking op punt gezet hebben tussen een dorpscoöperatieve, Regionaal landschap en de land- en bosbouw van de regio: snoeihout van hagen en houtkanten en restproducten leveren lokale biomassa als brandstof. De coöperatieve  beheert het warmtenet. Dorpen als Malempré en Bocholt kunnen we als voorbeeld nemen.

Het woord Hageland spreekt boekdelen. In een ver verleden werd Zoutleeuw en de omliggende gemeente hagen gebruikt om weilanden en eigendommen af te bakenen. Veelal met inheemse soorten zoals de meidoorn. Omdat heel wat redenen, u vast bekend, is deze vorm van afbakening verdwenen. Als partij steunen we initiatieven die de heraanleg wil stimuleren, maar we mogen niet blind zijn voor wat er mee komt kijken. Een haag planten en subsidie hiervoor geven is een ding, het onderhoud en snoeien is meestal het stuk dat wordt vergeten. Meidoornhagen zijn immers onderhevig aan bacterievuur evenals de vele fruitbomen die onze streek rijk is. Dat fruittelers niet zo happig zijn op hagen die deze ziekte kunnen dragen en overdragen, en waarvoor ze zelf geen economische return voor krijgen is dan begrijpelijk.

Daarom wil N-VA deze initiatieven steunen, maar verantwoord in samenspraak met natuurverenigingen en fruittelers.

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

3.  NATUURVRIENDELIJKE RUIMTES

Naast de Vlaamse overheid, spelen gemeenten en OCMW’s een belangrijke rol in het natuurbeleid.   Lokale besturen hebben een voorbeeldfunctie om aan te tonen dat natuurbescherming nodig is, ook buiten de bestaande natuurgebieden.   Zoutleeuw zou de openbare ruimte natuurvriendelijker kunnen inrichten door bv. het gebruik van inheemse planten- en bomensoorten (ipv siergrassen), het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor soorten en door (op plaatsen waar dat mogelijk is) de natuur gewoon haar gang te laten gaan.  

Ruim acht op de tien woningen hebben een tuin.  De oppervlakte van al die tuinen bedraagt 8% van Vlaanderen, dat is meer dan alle bestaande natuurgebieden samen.  In tuinen liggen daarom ook grote kansen voor de natuur, ze zijn een bron van leven en spelen een belangrijke rol in het biodiversiteitsverhaal.  Sommige steden en gemeenten steunen sensibiliseringscampagnes of nemen zelf stimulerende maatregelen om inwoners aan te moedigen hun eigen tuin natuurvriendelijker in te richten (bv.  bijenhotels en inheemse planten & hagen aanbieden, subsidies voor waterdoorlatende bodembedekking, …).

Op welke manier wilt uw partij erop toezien dat de openbare ruimte natuurvriendelijker ingericht wordt?   Wilt uw partij  campagnes die ‘natuurlijke tuinen’ promoten ondersteunen en/of zelf initiatieven ontwikkelen om op die manier honderden nieuwe natuurgebiedjes te creëren in Zoutleeuw?

Op de ronde punten zullen wij de siergrassen echt niet wegdoen (duurzamer en gemakkelijker in onderhoud en zelf esthetisch mooi aan de koperen reiger). Echt veel andere openbare ruimten hebben wij niet behalve de spoorwegroutes die stelselmatig met bomen en bermen zullen beplant worden olv RL. ( zie boven). Het OCMW zal, net als in het verleden, op al hun pachtweilanden de rijbeplanting van populierenbomen én de hagen in acht houden en vrijwaren.

Natuurlijk willen wij samen met Natuurpunt de privé- natuurtuinen promoten.

Mogen wij opmerken dat in de Gemeentelijke barometer van Zoutleeuw blijkt dat meer dan 90% van de Leeuwenaars op zeer korte afstand leeft en woont van het groen en daar zeer tevreden mee is.

Sensibilisering van onze bevolking is zeer belangrijk.  Enerzijds via regelmatige communicatie over natuur en natuurontwikkelingsprojecten. Anderzijds ook door initiatieven te ontwikkelen bij bepaalde doelgroepen: scholen, mensen uit een buurt doen samentuinieren, het stimuleren voor gevelgroen, het betrekken van mensen voor bosuitbreiding (geboortebos of begraafbos).

Belangrijk punt dat we willen accentueren is buurtgroen. Het zijn kleine plaatsen, met een sociaal-recreatieve functie, waar mensen elkaar ontmoeten, de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen.  Buurtgroen op maat van senioren (vb. in Mechelen). Buurtgroen op maat van spelende kinderen (vb. in Westende).

Bijvoorbeeld voor het park van Zoutleeuw en voor de tuin van het OCMW zijn nog talloze mogelijkheden om aan sensibilisatie te doen door samenwerkingsprojecten rond buurtgroen op te starten met omwonenden.

Als N-VA willen we zeker inzetten op het stimuleren en verankeren en uitbreiden van openbare natuurvriendelijke groene zone’s waar Leeuwenaars elkaar kunnen ontmoeten ook in de deelgemeenten.  Verantwoord en doordacht.  We weten allemaal dat in een levende tuin je de natuur kan zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom je eigen huis wordt het gezonder voor jezelf, kinderen en dieren. Natuur geeft inspiratie, plezier en ontspanning. Het is goed voor de gezondheid. Het helpt ons tegen wateroverlast, groen zuivert de lucht, verhoogt de kwaliteit van ons leven en verbetert het milieu. Het is zelfs eetbaar.  En niet alleen wij, ook vogels, vlinders en egels vinden er voedsel.

Private tuinen is een ander verhaal. Als overheid kan men enkel informeren, sensibiliseren en om de tuinbezitters te helpen, met een onderhoudsvriendelijke tuin, met gemakkelijke inheemse planten, vijvers, moestuinen, insectenhotels, …

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

4.  KLIMAATREFLEX

Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen gaan hebben. Steden en gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met natuur is niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de goedkoopste oplossing om ons aan te passen.  Zoutleeuw zou kunnen zorgen voor een ‘klimaatreflex’ bij aanvang van elk ruimtelijk initiatief, waarbij er bij ieder project (bv. Aen Den Hoorn, Ravelijn, Kamiano, …) nagegaan wordt hoe de natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer.    Zo kan men het openbaar domein klimaatrobuust inrichten door het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken en groenzones, minimaliseren van verharding, keuze voor waterdoorlatende materialen, inzetten op infiltratie, het plaatsen van groendaken, … .

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) verwijst op bijna iedere pagina naar de relatie tussen openbare ruimte en de klimaatsveranderingen.  Onze open ruimte staat onder druk door de verspreide bebouwing.  Kernversterking is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar tevens in functie van de klimaatuitdaging.  Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling,  … .    Een kernversterkende ruimtelijke ordening en een ambitieus beton-stop-plan vormen de basis voor een klimaatneutrale gemeente.

Neemt uw partij de ambities van het BRV onverminderd over in het lokale bestuursakkoord?    Hoe staat uw partij tegenover een versnelde transitie naar een duurzame stad?  

Niet alle,  wel de belangrijkste ambities van het BRV nemen wij over.

Wel de kernversterking tout court maar niet het fnuiken van onze nu al 20 jaar ontwikkelde lange termijnvisie op de stad (nl een landelijk centrumstadje worden met alles er op en er aan, behalve een zwemdok, in een groene omgeving). Fnuiken, bv  door ons af te splitsen van belangrijke vervoersassen van openbaar vervoer naar Landen en het binnengebied, door bouwverbod binnen de dorpskernen etc etc.

Wel gaan wij resoluut voor inbreidingsprojecten en het openhouden van de open ruimte.  Ons huiswerk hebben wij nu al gemaakt.

Het vergunningenbeleid biedt kansen om bij elke bouwaanvraag na te gaan wat de natuurwaarde op het perceel kan zijn waarop gebouwd of verbouwd wordt. Elke stad en elke gemeente kan hiermee aan de slag door er bepalingen rond natuurbijdrage in op te leggen, net zoals de bepalingen die bestaan voor parkeerplaatsen, nokhoogtes en energieprestaties. 10% groenblauwe infrastructuur bij ontwikkelingen is hierbij de minimum richtlijn.

Klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzaam bouwen, ruimtelijk beleid en duurzame mobiliteit zijn dermate verweven met elkaar dat de gemeente het best geschikte niveau is om ze in één beleidsvisie toe te passen.

Bij de bouwaanvragen moet telkens eveneens het ‘bouwstop-principe’ nagekeken worden: is het wel aangewezen om hier een nieuw gebouw te zetten? Kan deze ruimte beter voor bebouwing, voor natuur of voor recreatie voorzien worden? De bouwreflex om op ieder lapje grond een nieuwbouw te plaatsen, moet worden gestopt, zonder te wachten op 2040 of 2050. Verbouwen moet de norm worden. Kernverdichting kan tot op zekere hoogte, zonder dat Zoutleeuw daarom zijn woningenaanbod moet uitbreiden.

Zoutleeuw is erg versnipperd. Woongebieden, fietsroutenetwerken, wegen en waterwegen, landbouw- en natuurgebieden: het is een grote puzzel. Bovendien moeten veel tegengestelde belangen tegen elkaar afgewogen worden.

Om de puzzel eenvoudiger te leggen, moet onze ruimtelijke ordening inzetten op dynamische, verdichte en kwalitatieve woonomgevingen, met oog voor voldoende open ruimte. Wat niet kan is dat men aan het eigendomsrecht zal tornen. Maar we moeten wel tegemoetkomen aan onze uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat, milieu, natuur, landbouw en energie. Het BVR is hier een leidraad die we zeker ter harte zullen nemen.

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

5.  TRAGE WEGEN

Het Hageland ligt bezaaid met trage wegen.  Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, bospaden en holle wegen een veilig netwerk waarlangs zachte weggebruikers zich in alle rust kunnen verplaatsen.  Trage wegen zorgen, zeker in het dichtbebouwde Vlaanderen, voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden en zijn daarom van groot belang voor duurzame natuurontwikkeling.   De laatste jaren is er – ook in Zoutleeuw – steeds meer aandacht voor trage wegen.   Zo werden er in de Grote Getevallei tal van weggetjes opengesteld in functie van het nieuwe wandelnetwerk. 

Is uw partij bereid een actief beleid te voeren op het vlak van trage mobiliteit?  Zal uw partij erop toezien dat de bestaande trage wegen open blijven en indien mogelijk ontoegankelijk worden gemaakt voor sluipverkeer?   Zijn er intenties voor een verdere uitbreiding van het trage-wegen-netwerk?

Het tragewegennetwerk van RLZH (waar menige Natuurpunter en andere Leeuwenaars hard hebben aan gewerkt  in de voorbije legislatuur) is niet voor niets in de nationale prijzen gevallen.

Natuurlijk worden deze wandelwegen behouden en waar kan uitgebreid in de volgende legislatuur (oa de Wijngaardroute, de Te  Griestwegen tussen Dung en de Pas (de Hel) en indien mogelijk tussen de Drieslaan en de L. Claeslaan in Booienhoven.

Het systeem van de tractorsluizen blijft behouden en waar nodig uitgebreid.

Er zijn meerdere inwoners van Zoutleeuw, die alle trage wegen weten liggen: waar ze zijn verdwenen en waar ze best opnieuw worden opengesteld. Met deze mensen een overleg opstarten,  zou het ZOUTLEEUWSE trage-wegen-netwerk zeker vooruit helpen.

Een aanzet is gegeven enkele jaren geleden met een vrijgesteld personeelslid, via de samenwerking met RLZH en de toeristische dienst van de provincie Vlaams Brabant. Het Regionaal Landschap heeft de methodiek en de digitale kennis.

Het is aan het bestuur van Zoutleeuw om terug leven te blazen in een Trage Wegen-overleg voor het grondgebied Zoutleeuw.

De N-VA is een vurig pleitbezorger van het behoud, het versterken en zelfs het uitbreiden van het trage wegennetwerk.

De huidige mobiliteitsproblematiek vraagt een oplossing voor de trage weggebruiker. Hoe minder hij zich langs drukke wegen moet bewegen, hoe minder kans op ongevallen. Deze wegen vervullen immers een duurzame functie op het vlak van mobiliteit, maar ook van recreatie.

Dankzij de herwaardering van verschillende soorten trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen voor voetgangers en fietsers. Dat betekent niet alleen meer maar ook veiligere verbindingen naar de school, de sportclub of de bibliotheek.  Daarom wilt N-VA dit netwerk van groene verbindingswegen  behouden en verder uit te bouwen.

<<  geen reactie  >>

<<  geen reactie  >>

Graag willen we de lokale politieke partijen die deel hebben genomen aan onze vragenlijst bedanken!

We wensen iedereen veel succes op 14 oktober 2018!   Door de verkiezingen zal het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid voor de volgende zes jaar vastliggen.   We hopen dat beleidsmensen onze bezorgdheden meenemen in hun beleidsprogramma’s en willen samenwerken om ervoor te zorgen dat natuur een volwaardige plaats heeft in dat beleid. 

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten?  Schrijf je hier dan in voor onze nieuwsbrief!

Pagina laatst bijgewerkt op 24/09/2018